…. oficiální internetové stránky

Upozornění pro obce, firmy a další  investory provádějící stavební práce v korytech řek a potoků:

Dle studie Mgr. Kubína při stavebních pracích bez předchozího odlovu uhyne přes 30 % ryb (https://zlin.rozhlas.cz/pri-upravach-potoku-uhyne-pres-tricet-procent-ryb-zjistili-ochranci-prirody-v-8146827), čímž vznikne škoda nejen ČRS, ale i na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., který na záchranný odlov a transfer živočichů pamatuje a v drtivě většině jej příslušný orgán ochrany přírody obce s rozšířenou působností dává do podmínek dle § 5 Obecná ochrana rostlin a živočichů
1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.
3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama. Pakliže se v toku vyskytuje vranka, střevle, mihule, ouklejka, jesen, mník nebo rak, kteří jsou zákonem chráněni musí být výjimka od krajského úřadu.
§ 67 Povinnosti investorů:
4) Vyplyne-li z tohoto zákona nebo z jiných právních předpisů nebo z výsledku biologického hodnocení podle odstavce 1 či 2 potřeba zajištění přiměřených náhradních opatření k ochraně přírody (například vybudování technických zábran, přemístění živočichů a rostlin), je investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad.

Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn udělit pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání. Nepovolený zásah do toku s výskytem ohrožených druhů může mít právní následky v podobě až 3 letého odnětí svobody (zabití více než 25 ks chráněných druhů – vranka, střevle, u silně nebo kriticky ohrožených živočichů i méně – rak, mihule…). Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, říká, že kdo usmrtí nebo poškodí více než 25 ks ohrožených organismů, dopouští se trestného činu odnětím svobody až na 3 roky nebo zákazem činnosti. Máme-li 1 vranku na m2 a šířku toku 3m, mortalitu 31%, pak je poškození 28 m toku dle studie pana Mgr. Kubína. trestním činem.

Kontakt na hospodáře:
Jaromír Sikora
tel.: + 420 731 746 558