MO ČRS Jablunkov

…. oficiální internetové stránky

Změna zápisu revírů Olše 7 – 473 066 !!!

Důležité upozornění!!

S platností nového soupisu revírů (1.1.2022) se mění zápis podrevírů na revíru Olše 7 – 473 066 takto:

473 066 – podrevír 1
– vlastní tok Olše – přítok Odry, od ústí potoka Harcov v k.ú. Hrádek ve Slezsku  až k ústí potoka Oleška na státní hranici s Polskem. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
V toku Olše platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě. Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýšena na 30cm.

473 066 – podrevír 2
– dolní a horní nádrž na Černém potoce v k.ú. Návsí. Při lovu na položenou a plavanou je možno použít háčky s protihroty. Zároveň jsou vyznačeny i místa se zákazem lovu.
Dolní nádrž je v roce 2022 v rekonstrukci.

Pozor na slunečnici pestrou a střevličku východní

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou nesmí rybář vrátit
zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb,
musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků. Zároveň ani jeden z těchto
druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i
přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

Upozornění

Připomínáme změnu, která nastává s BPVRP, pro rok 2022 na revíru Stonávka 2A,
číslo: 471 131, Těrlická přehrada.


Touto změnou vstupuje v
platnost zákaz rybolovu, vždy od 1.5. do 30.9. každého roku „pod hotelem Fridrich .

Zákaz v uvedenou dobu platí v úseku nalevo od příjezdové komunikace „U Hotelu“. Napravo od této komunikace zůstává rybolov povolen celoročně, dle platného Rybářského řádu a BPVRP. Místo bude v nejbližší době vymezeno cedulemi.

Komunitní centrum Návsí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010527

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude víceúčelovým zařízením sloužícím především k setkávání obyvatel, k realizaci vzdělávacích, volnočasových, zájmových a jiných aktivit a jako zázemí pro místní spolky a zájmové organizace. Komunitní centrum vznikne přestavbou a nástavbou správní budovy a klubovny MO ČRS Jablunkov. Objekt bude mít dvě společenské místnosti, sociální zázemí a kuchyňku.  

Realizace projektu: 10/2019-8/2020

Celkový rozpočet projektu: 3,9 mil. Kč

Realizátor projektu: MO ČRS, z.s., Jablunkov

Projekt je spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzev MAS Jablunkovsko.

Upozornění pro všechny rybáře i nerybáře !!!

Na základě naší intervence ve věci umělého vysazování vydry říční na našich tocích, jsme byli na základě jednání s krajským úřadem ujištění o tom, že jakékoliv vysazování těchto jedinců musí být schváleno odborem životního prostředí krajského úřadu, a ten k dnešnímu dni žádné takovéto povolení nevydal. V případě, že tedy budete svědky takovéhoto nelegálního vysazování, prosím pořiďte o tom záznam (foto, video), a ihned kontaktujte Policii ČR a členy výboru MO ČRS Jablunkov. Děkujeme!

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme